Copyright 2022 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6

เรื่อง           :       ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บรรยาย     :       นายอนันต์ ใจมั่น  ฝ่ายบริหารทั่วไป

สถานที่        :      ห้องประชุม 410 ชั้น 3 อาคาร 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

 

     

 

        

            

f t g m