Copyright 2022 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5

เรื่อง           :       การตรวจสอบเอกสาร TBT : Technical barriers to Trade

ผู้บรรยาย     :       นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม

สถานที่        :      ห้องประชุม 410 ชั้น 3 อาคาร 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

 

     

 

        

            

f t g m