Copyright 2022 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4

เรื่อง           :       การทบทวนเป้าหมายให้บริการ 2

ผู้บรรยาย     :       นางสาวสมฤดี พินิจอักษร

สถานที่        :      ห้องประชุม 410 ชั้น 3 อาคาร 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

7028   7029

7030     7031

 

        

            

f t g m