Copyright 2022 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2

เรื่อง           :       โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS

ผู้บรรยาย     :       1. นายพรพิทักษ์ ศรัจันทร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่        :      ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

KM 03.03 2        KM 03.03 4

 

KM 03.03 1        KM 03.03 6

            

f t g m