Copyright 2022 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

 

เรื่อง           :       การบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ผู้บรรยาย     :       1. นายประวัติ   โตกุลวัฒน์      ฝ่ายบริหารทั่วไป

                         2. นางกุลริสา   สุทธิประภา     ฝ่ายบริหารทั่วไป

สถานที่        :      ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด

 

ภาพกิจกรรม

007

รักษาการผู้อำนวยกองแผนงานและวิชาการ กล่าวเปิดการประชุม KM ณ ห้องประชุม 501

 

004

วิทยากรจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป: คุณกุลริสา สุทธิประภาและคุณประวัติ โตกุลวัฒน์

 

011

บุคลากรกองแผนงานและวิชาการเข้ารับฟังคำบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสนุกสนาน

 

002

เปิดให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและบุคลากร

 

 

f t g m