Copyright 2022 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

DoccontrolDPTC

 

ลำดับที่
รายการเอกสาร
WM DOCUMENT
1 0600 WM 0014 การจัดทำแผน ติดตาม และประเมินผล
2 0600 WM 0019 แนวทางการจัดการความเสี่ยง
3 0600 WM 0022 การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ( Management Review)
4 0600 WM 0030 กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์
FM DOCUMENT
4 0604 FM 0001 แบบเสนอหนังสือวารสาร เข้าห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5 0604 FM 0002 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 0604 FM 0003 แบบกรอกรายการขอใช้บริการห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7 0604 FM 0004 แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมหนังสือ สำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
8 0604 FM 0005 สถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9 0604 FM 0006 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 0604 FM 0007 แบบฟอร์ม การติดตามข้อมูล
11 0604 FM 0008 แบบฟอร์มสรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำแนกงบรายจ่าย
12 0604 FM 0009 แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน-โครงการที่สำคัญ ปี 2561
13 0604 FM 0010 แบบฟอร์มแผนงานโครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ
14 0604 FM 0011 แบบฟอร์รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
15 0604 FM 0012 แบบฟอร์มการมอบหมายไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่
16 0604 FM 0013 แบบฟอร์มเสนอวาระประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
QP DOCUMENT
17 0604 QP 0001 บริการห้องสมุด
18 0604 QP 0002 ระเบียบปฏิบัติ
............... ...........................................................................................................................DoccontrolDPTC

(Click ที่เอกสารเพื่อดาวน์โหลด)

ลำดับที่ รายการเอกสาร 
1  นโยบายคุณภาพ กองแผนงานและวิชาการ ประจำปี 2561
2  แผนปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ กองแผนงานและวิชาการ
3  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กองแผนงานและวิชาการ
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
5 แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง
6 ผลการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
7 ผลการประเมินความพึงพอใจ
8 แผนบริหารความเสี่ยง กองแผนงานและวิชาการ
9 บัญชี Organization Knowledge 2561
10 แผนบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน กองแผนงานและวิชาการ
11 รายงานการประชุม MR กองแผนงานและวิชาการ
................. ........................................................................................................................................

 

รายการเอกสารกองแผนงานและวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 

ลำดับที่
รายการเอกสาร
WM DOCUMENT
1 0600 WM 0014 การจัดทำแผน ติดตาม และประเมินผล
2 0600 WM 0019 แนวทางการจัดการความเสี่ยง
3 0600 WM 0022 การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ( Management Review)
FM DOCUMENT
4 0604 FM 0001 แบบเสนอหนังสือวารสาร เข้าห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5 0604 FM 0002 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 0604 FM 0003 แบบกรอกรายการขอใช้บริการห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7 0604 FM 0004 แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมหนังสือ สำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
8 0604 FM 0005 สถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9 0604 FM 0006 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 0604 FM 0007 แบบฟอร์ม การติดตามข้อมูล
11 0604 FM 0008 แบบฟอร์มสรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำแนกงบรายจ่าย
12 0604 FM 0009 แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน-โครงการที่สำคัญ ปี 2561
13 0604 FM 0010 แบบฟอร์มแผนงานโครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ
14 0604 FM 0011 แบบฟอร์รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
QP DOCUMENT
15 0604 QP 0001 บริการห้องสมุด
16 0604 QP 0002 ระเบียบปฏิบัติ
............... ...........................................................................................................................

DoccontrolDPTC

(Click ที่เอกสารเพื่อดาวน์โหลด)

ลำดับที่ รายการเอกสาร 
1 เอกสารคุณภาพ กองแผนงานและวิชาการ
2 CAR2559
3 แผนผลการปรับปรุง 2560
4 แผนปฏิบัติการกองแผนงานและวิชาการ 2560
5 แผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
6 รายงานผลตัวชี้วัดตามนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560
7 คำสั่งกองแผนง่านและวิชาการ ที่ 100/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 กองแผนงานและวิชาการ
8 แผนการบำรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ของกองแผนงานและวิชาการ
9 นโยบายคุณภาพฯ กองแผนงานและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10 คำสั่งกองแผนงานและวิชาการ ที่ 102/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กองแผนงานและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
11 บัญชีความเสี่ยงของกองแผนงานและวิชาการ
12  DPTC Quality Management System
13  บัญชี Organization Knowledge 2560
14  รายงานการประชุม Management Review  ครั้งที่ 1
15  รายงานการประชุม Management Review ครั้งที่ 2
16 สรุปแผนงานสำคัญ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 ไฟล์นำเสนอการประชุมทบทวน (MR) วันที่ 7 กันยายน 2560
18

ไฟล์นำเสนอการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (MR) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

...... ........................................................................................................................................
  >>>เอกสารคุณภาพ กองแผนงานและวิชาการ 2561<<<

 

f t g m