Copyright 2022 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

knowledge

ลำดับ รายการองค์ความรู้ แหล่งที่มา ข้อมูลวันที่
1 กระบวนการวิเคราะห์SWOT สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 25 มิ.ย. 2558
2 คู่มือการจัดทําแผนการจัดการความรู้   สำนักงานกพร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 25 มิ.ย. 2558
3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน กพร.                                                                             สำนักงานกพร. 25 มิ.ย. 2558
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 สำนักงานกพร. 25 มิ.ย. 2558
5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 25 มิ.ย. 2558
6 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา สำนักนายกรัฐมนตรี 25 มิ.ย. 2558
7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25 มิ.ย. 2558
8 ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ปี (2555 - 2558)

กลุ่มติดตามและประเมินผล      

กองแผนงานและวิชาการ        

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

25 ก.ค. 2559

 

 

f t g m