Copyright 2022 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

วัตถุประสงค์ : เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต 

โดยมีสื่อประชาสัมพัธ์แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่  1. ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที / 15 วินาที  และ 2. ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 30 วินาที / 15 วินาที  

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

ชุดโอกาส (มี Subtitle)

ชุด สนับสนุน (มี Subtitle)

ชุด ยกย่อง  (มี Subtitle)

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 15 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

ชุด โอกาส (มี Subtitle)

ชุด สนับสนุน (มี Subtitle)

ชุด ยกย่อง  (มี Subtitle)


ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 30 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  ความยาว 15 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

Zip File Download SPORT PR. (รวมทุกไฟล์สำหรับดาวน์โหลด)

f t g m