Copyright 2021 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.30-13.00 น.  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
-มติที่ประชุม
-รายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม

 

5

 

 

2

 

 

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 เรื่องจาก CIO 
3.2 เรื่องจาก CHRO   
3.3 เรื่องจาก CFO


รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน
รองอธิบดีฯ นพ.สมชาย แสงกิจพร


5
5
5


3.1
3.2
3.3

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
4.4 การดำเนินงานยีนแพ้ยา
4.5 การพัฒนากฎหมาย พรบ.ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
4.6 ทบทวนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสวนสมุนไพร


เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
QMR (รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน)
ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร


5
5
5
5
5

5


4.1
4.2
4.3
-
4.5

4.6

5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 จีโนมิกส์ไทยแลนด์สัญจร


นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล


5


-

6

เรื่องเพื่อทราบ
6.1 นวัตกรรมทำหมันยุงเพื่อควบคุมไข้เลือดออก
6.2 ผลการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.3 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ(PA)/ม.44 และการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 7 เดือน
6.4 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
6.5 ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะกรรมการพัฒนากัญชา

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


5
5

5

5

5
5


6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

7

เรื่องอื่น ๆ

7.1 โครงการของขวัญปีใหม่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ HLA-B*15:02

 

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 พิษณุโลก

 

5

 

7.1

yellow gerbera 500x500yellow gerbera 500x500yellow gerbera 500x500yellow gerbera 500x500

 

 

 

f t g m