Copyright 2021 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

 

 

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562   เวลา 09.00-13.00 น.  

จังหวัดจันทบุรี

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

-มติที่ประชุม
-รายงานการประชุม

 

เลขานุการที่ประชุม

 

 5

 

 2

 

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า

3.1 เรื่องจาก CIO
    - ความก้าวหน้าการจัดทำระบบ Data Center I-Lab
3.2 เรื่องจาก CHRO
   - ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคล
3.3 เรื่องจาก CFO
    - การใช้ประโยชน์จากเงินรายรับของกรมวิทย์

 

รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ

รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน

รองอธิบดีฯ นพ.สมชาย แสงกิจพร

 

5

5

5

 

-

-

-

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - เอกสารประกอบ
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
4.4 รายงานความก้าวหน้ามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
4.5 การดำเนินงานยีนแพ้ยา 

 

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
QMR (รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน)
เลขานุการกรม
ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 

5

5
5
5
5

 

4.1

4.2
4.3
4.4
-

5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 โครงการเครื่องวัดความดันปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5.2 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2562 
5.3 กฎหมายมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 

รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน

ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว
ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

5

5
5

 

-

5.2
-

6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.2 แบบทดลองวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
6.3 การวัดความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.4 การใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน (กรมวิทย์-อย.)
     -หนังสือ อย.เร่งรัดการเบิกจ่าย

6.5 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (DOC)
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    - เอกสารประกอบ
6.7 ฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

รองอธิบดีฯ นพ.สมชาย แสงกิจพร

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
(รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ)
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
(รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ)
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
(นำเสนอเป็นเอกสาร)

 

5

5

5

5

5
5


-

 

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6


6.7

  

                              

f t g m