Copyright 2022 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

GridDatainqiryForm1

แผนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุุง)

          ตามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อถ่ายทอดตามวิสัยทัศน์ของกรมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและจำเป็นต้องกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานได้มีการทบทวนและเสนอขอปรับแก้ไขแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กองแผนงานและวิชาการจึงได้จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 (ฉบับปรับปรุง) เล่มนี้ขึ้น

          การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หน่วยงานเป็นผู้รายงานผ่านทางระบบฐานข้อมูลติดตามโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ (DOC) มีการสรุปโครงการ/กิจกรรมโดยจำแนกตามหน่วยงานต่าง ๆ โครงการ/กิจกรรม จำนวน 480 โครงการ กองแผนงานและวิชาการ สรุปนำเสนอต่อที่ประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จึงขอให้หน่วยงานได้ใช้แผนการติดตามและประเมินผลเล่มนี้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน เพื่อทิศทางเดียวกันต่อไป

 

download ดาวโหลด ที่นี่


 

f t g m