Copyright 2023 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

 

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.00-14.00 น.  

ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

-มติที่ประชุม

-รายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม

5

2

3
เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 เรื่องจาก CIO
    - DMSc Data Center
    - พัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
3.2 เรื่องจาก CHRO
  -  ความก้าวหน้าบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.3 เรื่องจาก CFO
 - แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ
 - การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562


รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ

รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน

รองอธิบดีฯ นพ.สมชาย แสงกิจพร
5

5
5
5
53.1

3.2

3.3

 

4
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
4.4 การดำเนินงานยีนแพ้ยา.4 การดำเนินงานยีนแพ้ยา
4.5 สรุปการศึกษาดูงานโครงการ Genomics England

 

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
QMR (รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน)
ผอ.กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ
ผอ.กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ

 

5

5

5

5

 

4.1
4.2
-
4.4

4.5

5

เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)

     

6


เรื่องเพื่อทราบ
6.1 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชนทางการแพทย์
6.2 แนวปฏิบัติในการสั่งซื้อชุดทดสอบของหน่วยงานภายใน  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.3 ผลการดำเนินงานตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกรมวิทย์-อย.
6.4 สรุปผลและแนวทางติดตามนวัตกรรม
6.5 แนวทางปฏิบัติของโครงการวิจัย และความร่วมมือของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.6 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) ม.44 และการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 9 เดือน
6.7 ความก้าวหน้าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
6.8 กำหนดการโครงการเครื่องวัดความดันเฉลิมพระเกียรติ
6.9 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ผอ.กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักเลขานุการกรม ฝ่ายนิติการ
เลขานุการกรม
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


5

5

5
5
5

5

5
5
5


6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

6.6

-
6.8
6.9

 

 

 

 

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

วัตถุประสงค์ : เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต 

โดยมีสื่อประชาสัมพัธ์แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่  1. ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที / 15 วินาที  และ 2. ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 30 วินาที / 15 วินาที  

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

ชุดโอกาส (มี Subtitle)

ชุด สนับสนุน (มี Subtitle)

ชุด ยกย่อง  (มี Subtitle)

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 15 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

ชุด โอกาส (มี Subtitle)

ชุด สนับสนุน (มี Subtitle)

ชุด ยกย่อง  (มี Subtitle)


ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 30 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  ความยาว 15 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

Zip File Download SPORT PR. (รวมทุกไฟล์สำหรับดาวน์โหลด)

 

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2562  

วันที่ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 09.00-13.00 น.  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- มติที่ประชุม
- รายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม
523

เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 เรื่องจาก CIO
   -สรุปการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดีเอ็นเอบาร์โค้ดในพืชสมุนไพร
3.2 เรื่องจาก CHRO
   - โครงการเครื่องวัดความดันปลอดภัย คนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
  - ความก้าวหน้าการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.3 เรื่องจาก CFO
  -รายงานการประชุมหารือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและ
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  -ความก้าวหน้างานต่างประเทศ


รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ

รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมานรองอธิบดีฯ นพ.สมชาย แสงกิจพร

5


55

3.1

3.2


3.34

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
4.4 การดำเนินงานยีนแพ้ยา


เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
QMR (รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน)
ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์


5
5
5
5


4.1
4.2
4.3
-

5

เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)

6

เรื่องเพื่อทราบ
6.1 ผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และผลการคัดเลือกเรื่องเล่า
6.2 การเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการของศวก.ที่ 4  สระบุรี
6.3 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
6.4 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ (PA)   
ม.44 และการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 8 เดือน
6.5 สรุปผลการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของหน่วยงานประจำปีงปม.พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
6.6 การศึกษาเรียนรู้สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง
6.7 การเก็บรวบรวมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.8 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ

ผอ.ศวก.ที่ 4 สระบุรี
ผชช.ดวงเพ็ญ  ปัทมดิลก สถาบันวิจัยสมุนไพร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผอ.กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


5

5
5

5

5

5
5

5


6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

 

 

 

วาระการประชุมหารือดำเนินการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น.

ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

          3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะทำงานทั้ง 8 คณะ

               3.1.1 คณะทำงานจัดการระบบเอกสารและสารสนเทศ

               3.1.2 คณะทำงานตรวจติดตามภายใน

               3.1.3 คณะทำงานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม

               3.1.4 คณะทำงานจัดการความเสี่ยง

               3.1.5 คณะทำงานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

               3.1.6 คณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                3.1.7 คณะทำงานบริหารจัดการแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

                3.1.8 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ และ

                      คณะทำงาน ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ ด้านเคมี และด้านรังสี

วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

              4.1 สรุปรายงานจากห้องปฏิบัติการ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดย QM

            4.2 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ รอบ 9 เดือน โดย ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ (เลขานุการ QMR)

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ       

         

f t g m