Copyright 2022 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

 calenda

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

 

เดือน สิงหาคม 2558

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

2

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

3

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

4

 

ประชุมสรุปและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2559 - 2562

5

 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

6

 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

7

 

 

.2559

8

 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

9

 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

10

 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

11

 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

12

วันแม่แห่งชาติ

 

 

13

ประชุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๕๘ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๙

14

ประชุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การสรุปผลการปฏิบัติราชการ
รอบ ๙ เดือน ปี ๒๕๕๘ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๙

15

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

16

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

17

การบรรยายและระดมความ
คิดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

18

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

19

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

20

ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2558

21

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

22

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

23

ชี้แจงงบประ

 

มาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

24

 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

 

25

ประชุมกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
และประเมินผลการปฏิบัติ
งานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

26

ประชุมกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
และประเมินผลการปฏิบัติ
งานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

27

ประชุมกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
และประเมินผลการปฏิบัติ
งานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

28

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(2559-2562)

29

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(2559-2562)

30

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

31

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 
f t g m