Copyright 2022 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

calenda

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

เดือน กรกฎาคม 2558

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     

1

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

3

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

4

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

5

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

6

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

7

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

8

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

9

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

10

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

11

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

12

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

13

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

14

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

15

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

16

ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2558

17

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

18

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

19

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

20

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

21

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

22

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

23

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

24

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(2559-2562)

25

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(2559-2562)

26

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

27

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

28

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

29

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

30

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

31

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 
f t g m