Copyright 2021 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

วิสัยทัศน์

                เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน จัดทำ บริหาร กำกับ และติดตามประเมินผลเชิงกลยุทธ์ แผนงานและการจัดหางบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

พันธกิจ

              1. จัดทำ ประสานแผนงานและแผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบาย

              2. เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

              3. พัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านนโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงการจัดแผนงานและแผนงบประมาณ การประเมินผลความสำเร็จการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              4. สร้างและพัฒนาระบบ กลไกการบริหารนโยบายและกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ แผนงาน โครงการทางสุขภาพของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ คุ้มค่า สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

              5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีพันธะสัญญาที่เข้มแข็ง มีระบบการดำเนินงาน มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางนโยบายและกลยุทธ์และประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรรองรับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี และได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงเป็นธรรมและทันท่วงที

              6. การสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และพัฒนาให้เป็นแหล่งสารสนเทศ ความรู้ และนวัตกรรมทางกลยุทธ์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการตัดสินใจทางการบริหาร

yellow gerbera 500x500yellow gerbera 500x500yellow gerbera 500x500yellow gerbera 500x500yellow gerbera 500x500

 

f t g m