Copyright 2021 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

ฝ่ายบริหารทั่วไป

อำนาจหน้าที่

  • - งานสารบรรณ
  • - งานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น 
  • - งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณเบื้องต้น
  • - งานพัสดุและยานพาหนะ
  • - งานอำนวยการจัดการประชุมและสนับสนุนกลุ่มภารกิจอื่น ๆ
  • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป


b 
 

 

f t g m