Copyright 2023 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

kpi03

คำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองแผนงานและวิชาการ

มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล (น้ำหนัก ร้อยละ 75)

                1. ภารกิจหลักของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร (น้ำหนักร้อยละ 65)
                    ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
                    ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
                    ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ (ใช้ผลคะแนนกรม)
                    ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำมีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                2. คุณภาพการให้บริการ (น้ำหนักร้อยละ 10)
                    ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ
                    ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

มิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กร (น้ำหนัก : ร้อยละ 25)
     การประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนักร้อยละ 15)
                3. การเบิกจ่ายงบประมาณ (น้ำหนักร้อยละ 5)
                    ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
                4. การประหยัดพลังงาน (น้ำหนักร้อยละ 5)
                    ตัวชี้วัดที่ 4.1 การประหยัดพลังงานของกรม ใช้ผลคะแนนของกรม
                    ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดของหน่วยงาน
                5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (น้ำหนักร้อยละ 5)
     การพัฒนาองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 10)
                6. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ (น้ำหนักร้อยละ 2)
                7. ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (น้ำหนักร้อยละ 2)
                8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ 3)
                9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามรระบบคุณภาพISO 9001:2008/2015 (น้ำหนักร้อยละ 3)
 kpi04
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

f t g m