Copyright 2023 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved
นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
ตำแหน่ง : รองอธิบดี
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๖๑)

      “บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการขับเคลื่อน  

        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

        ในระดับภูมิภาคเอเชีย

      ที่มา : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

        "นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการกำหนดนโยบาย วางแผน

          บริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการให้บริการ ตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

          โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"

                    (ก)    ให้มีการบริการข้อมูล ข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

                             และสาธารณสุขแก่สาธารณะ

(ข)    พัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

         ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

(ค)    ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาและการให้บริการ

          ด้านการแพทย์  และสาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(ง)     ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

          อย่างมีธรรมาภิบาล

(จ)     พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ให้มีความมั่นคงปลอดภัย

นโยบายและระเบียบต่างๆ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

f t g m