• การประชุมกำหนดกรอบร่างหลักสูตร Precision Medicine ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์สมาคมเทคนิคการแพทย์และสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน

  • การประชุมกำหนดกรอบร่างหลักสูตร Precision Medicine ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์สมาคมเทคนิคการแพทย์และสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน

  • นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ บรรยายแผนถ่ายทอดกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562 - 2565

  • การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทยครั้งที่ 3

  • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562-2565

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562-2565

Copyright 2023 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

service02
service01

ข้อมูลการให้บริการ

 

service02
service01

งานด้านนโยบายและแผน


service02
service01

งานด้านติดตามและประเมินผล


service02
service01

งานด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์


service02
service01

งานด้านห้องสมุด

- บริการให้ยืมวัสดุ และสิ่งพิมพ์ 
- บริการตอบคำถาม และค้นเรื่องจากเอกสาร 
- บริการแนะนำสืบค้นข้อมูลจากเครือข่าย
- บริการสำเนาเอกสาร และขอสำเนาบทความวารสารจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
- บริการโสตทัศนวัสดุ 
- บริการค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
- บริการให้คำแนะนำในการจัดทำวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- จัดทำ ข่าวสารห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายเดือน
ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด
ข้าราชการและลูกจ้างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก
ผู้มีสิทธิ์ยืม
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัสดุและสิ่งพิมพ์ที่จัดไว้ในห้องสมุด

หนังสือ ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบ LC (Library of Congress) และ NLM (National Library of Medicine) จัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูล Weblib

 วารสาร ห้องสมุดบอกรับวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ทั้งภาษาไทย และต่างประเทศ 
โสตทัศนวัสดุห้องสมุดมีแถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และซี ดี รอม บริการ และสืบค้นได้จากคอมพิวเตอร์

ข้อปฏิบัติในการยืม
- นำบัตรผู้ใช้บริการห้องสมุดมาทุกครั้ง เมื่อต้องการยืม และคืนสิ่งพิมพ์ โดยใช้ระบบบาร์โค๊ด
ห้องสมุดมีสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
ห้องสมุดให้บริการเอกสารทั้งวารสารและหนังสือ จากห้องสมุดอื่นทั่วประเทศ

ข้อปฏิบัติในการขอรับบริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบันห้องสมุดมีบริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลสำเร็จรูป (CD-ROM) MEDLINE 1966 - ปัจจุบัน ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดทำขึ้น ได้แก่ ฐานPUBLIS และ ฐานข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย Internet

การขอรับบริการจากฐานข้อมูล
- นำแผ่น Diskette มาเอง เพื่อบันทึกข้อมูลที่สืบค้นได้ 
- ฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM และฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดทำขึ้น พิมพ์ลงกระดาษแผ่นละ 1 บาท 
- ฐานข้อมูลภายในประเทศ และต่างประเทศผ่านเครือข่าย Internet
วัสดุ ที่ให้ยืม

หนังสือทั่วไป ได้แก่ ตำรา รายงานการวิจัย ฯ ล ฯ 
วารสาร 
โสตทัศนวัสดุ แถบเสียง CD - ROM

ระยะเวลาการยืม ยืมได้ครั้งละ 5 เล่ม / 2สัปดาห์

ค่าปรับสิ่งพิมพ๎/ วัสดุ เกินกำหนด สูญหาย และชำรุด

ค่าปรับการคืนสิ่งพิมพ์เกินกำหนด - ปรับวันละ 5 บาท 
ค่าปรับสิ่งพิมพ์ / วัสดุ สูญหาย ทำสิ่งพิมพ์หายต้องแจ้งห้องสมุดทันทีมิฉะนั้นจะต้องชำระเงินค่าปรับจากวันที่ครบกำหนดส่งจนถึงวันที่แจ้งหาย ชำระเงินชดใช้ตามราคาที่บรรณารักษ์เห็นสมควร

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ห้องสมุดเป็นหน่วยจัดทำวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ รับสมัครสมาชิก วารสาร ตรวจสอบบรรณานุกรมเอกสารอ้างอิง จัดทำฐานข้อมูลและให้บริการสืบค้นข้อมูลบทความจาก วารสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
f t g m